Trwają prace przy budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji

SPZOZ w Sanoku realizuje zadanie w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” nr RPPK.06.02.01-18-0019/17
Całkowita wartość projektu wynosi: 19 919 225,13 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 9 999 278,83 zł

Prace budowlane realizowane są przez konsorcjum
Lider konsorcjum JBT Sp. z o.o. z siedzibą w Szymbarku
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie
GEO – EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku