SPZOZ zatrudni do pracy w SOR – Lekarzy systemu (nabór ciągły)

WYMAGANIA
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w tej dziedzinie.

Lekarzem systemu może być także lekarz posiadający doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza na szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu. W takim przypadku lekarz ma obowiązek rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r., w przeciwnym razie utraci status lekarza systemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2020 r. lekarzem systemu może być również lekarz, który posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty albo ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

DODATKOWE WYMAGANIA
– nienaganna opinia z dotychczasowego miejsca pracy

WYMAGANE DOKUMENTY
– Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
– CV
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko LEKARZA SYSTEMU SOR w Sanoku

DODATKOWE INFORMACJE
– Dokumenty należy składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedstawionych dokumentów,
– Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
– Na kopercie Kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres a także adnotację „Nabór na stanowisko Lekarza Systemu SOR”
– O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie
– Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny